Skip to main content

Internal regulations

 • Vedení bakalářských prací odborníky z jiných kateder

  15. 4. 2021

  Ve výjimečných případech mohou studenti bakalářského studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdélávání (maior) požádat, aby jejich bakalářskou práci vedl akademický pracovník z jiné katedry univerzity. Všechny takové žádosti se vždy posuzují individuálně a pečlivě se zvažuje opodstatnění každé jednotlivé žádosti.

  Minimální podmínky jednotlivých žádostí jsou následující:

  1. Zvolené téma není schopen vést žádný člen katedry anglického jazyka, nebo takový příslušný člen katedry již dosáhl maximálního počtu vedených studentů, jak je definován ve Směrnici děkana č. 1/2018 ze 7.3.2018 - Vedení bakalářských a diplomových prací na FP TUL.
  2. Navržené téma musí být v oblasti anglických studií v nejširším smyslu. (Např. témata jako Historie českého divadla nebo Pronásledování židů na Liberecku by se do zmíněné oblasti nevešla, ale Historie Čechů v Královském letectvu (RAF) za druhé světové války nebo Urbánní geografie Londýna ano.)
  3. Vybraný školitel a vedoucí příslušné katedry souhlasí s vedením práce.
  4. I v těchto případech by bakalářská práce měla být v anglickém jazyce. V českém jazyce lze práci psát pouze v případě, kdy vedoucí práce není schopen vést práci v angličtině. (To se posuzuje na základě publikací vedoucího práce.)
  5. Práce, které jsou psány česky, je při státní závěrečné zkoušce nutné obhajovat v angličtině.
  6. Oponentní posudek musí vypracovat člen katedry anglického jazyka.
  7. Při zadání BP přes IS/STAG student si vybere katedru školitele (nikoliv KAJ). Zadání schvaluje přímý nadřízený vybraného školitele (tzn. vedoucí příslušné katedry). Před schalováním student musí vedoucímu mimo KAJ poskytnout písemné potvrzení z KAJ, že zadání je přijatelné.

  V Liberci dne 15.4.2021

  Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.
  odborný garant studijního programu
  vedoucí katedry anglického jazyka

 • Doporučení katedry ohledně bakalářských prací z didaktiky anglického jazyka

  9. 4. 2021

  Bakalářské práce na téma didaktiky anglického jazyka nedoporučujeme. Důvodem je skutečnost, že bakalářský program pokrývá jen základy výuky angličtiny jako cizího jazyka a pouze v jednom, a to posledním, semestru studia.

  Studenti, kteří by si jako téma bakalářské práce zvolili didaktiku anglického jazyka, by byli v porovnání se studenty, kteří píší práce v oblasti lingvistiky, literatury nebo kulturních studií, nespravedlivě znevýhodněni. Jsou-li ale ochotni toto zvýšené riziko podstoupit, mohou si zažádat o výjimku, která se ovšem uděluje za následujících podmínek:

  1. Veškeré výjimky se posuzují jednotlivě.
  2. Aby byla žádost o výjimku schválena, musí žadatel předložit mimořádně dobře navržený plán výzkumu a měl by přesvědčivě prokázat buď rozsáhlé zkušenosti s výukou nebo solidní znalost didaktiky cizích jazyků.
  3. Žádost posuzuje budoucí vedoucí práce. 
  4. Konečné rozhodnutí učiní vedoucí katedry na základě doporučení vedoucího práce (což představuje standardní postup pro všechna zadání).
  5. Výjimku lze udělit studentům v prezenční i kombinované formě studia.

  V Liberci dne 9.4.2021

  Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.
  odborný garant studijního programu
  vedoucí katedry anglického jazyka

 • Vyjádření garanta ze dne 26. 8. 2019

  UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ PRO STUDENTY, KTEŘÍ PO ZANECHÁNÍ STUDIA V OBORU "SPECIALIZACE V PEDAGOGICE – ANGLICKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ" ÚSPĚŠNĚ VYKONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO STUDIJNÍHO PROGRAMU "ANGLICKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ"

  Nový studijní program "Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání" je svým odborným zaměřením a strukturou velmi podobný oboru "Specializace v pedagogice – anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání" a proto lze celou řadu předmětů uznat buď přímo, nebo v kombinaci s jinými předměty. Nicméně existují určité více či méně radikální změny ve studijním plánu, které znemožňují uznání literárně-kulturních předmětů a vytvoří velmi specifickou situaci ve věci uznání výuky slohové části praktického jazyka.

  Samozřejmě v případě každého předmětu platí zároveň podmínky uznatelnosti stanovené ve Studijním a zkušebním řádu TUL, v platném znění, a ve směrnicích, opatřeních a příkazech děkana. Mám na mysli především opatření děkana č. 8/2009 ze 4. března 2009, které vylučuje uznání předmětů se známkou dobře (3) a stanoví specifické termíny a administrativní náležitosti žádosti o uznání studijních povinností. Zároveň i nadále platí upřesnění katedry anglického jazyka ke zmíněnému opatření děkana vydané 23. října 2009, které stanoví, že "předměty ukončené zkouškami, ve kterých byl student ohodnocen známkou dobře, je nutno absolvovat znovu, včetně získání zápočtů".

  PŘÍMO UZNATELNÉ PŘEDMĚTY

  Starý předmět

  Nový předmět

  KAJ/AAUBE – Akademické psaní

  KAJ/PP3BE – Psaný projev III: Akademické psaní

  KAJ/PR3BE – Praktický jazyk 3

  KAJ/JD3BE – Jazykové dovednosti 3

  KAJ/PR4BE – Praktický jazyk 4

  KAJ/JD4BE – Jazykové dovednosti 4

  KAJ/SY1BE – Syntax 1

  KAJ/LI3BE – Lingvistika III: Syntax 1

  KAJ/SY2BE – Syntax 2

  KAJ/LI4BE – Lingvistika IV: Syntax 2

  KCL/ZJV-B – Základy jazykovědy

  KRO/ZAJ – Základy jazykovědy

  Povinně volitelné předměty se uznávají.

  PODMÍNEČNĚ UZNATELNÝ PŘEDMĚT

  Starý předmět

  Nový předmět

  KAJ/PR2BE – Praktický jazyk 2

  KAJ/JD2BE – Jazykové dovednosti 2

  Předmět se uznává jen studentům, kteří získali známku výborně (1) nebo výborně minus (1-). V případě horších známek získaných v minulosti není jisté, zda má student stále potřebnou úroveň B2.

  PŘEDMĚTY UZNATELNÉ V KOMBINACI

  Jestli student splnil oba staré předměty, tyto předměty dohromady se uznávají jako jeden nový předmět. Když však má jen jeden předmět z dané dvojice, musí absolvovat celý nový předmět, jestli to garant nového předmětu jinak neurčí.

  Starý předmět

  Nový předmět

  KAJ/FO1BE – Fonetika, fonologie AJ1
  plus
  KAJ/MO1BE – Morfologie 1

  KAJ/LI1BE – Lingvistika I: Fonetika a morfologie

  KAJ/FO2BE – Fonetika/fonologie AJ2
  plus
  KAJ/MO2BE – Morfologie 2

  KAJ/LI2BE – Lingvistika II: Fonologie a morfologie

  KAJ/PR1BE – Praktický jazyk 1

  plus

  KAJ/UJBE – Úvod do studia jazyka

  KAJ/JD1BE – Jazykové dovednosti 1

  KAJ/UDBE – Didaktická propedeutika

  plus

  KAJ/DIBE – Didaktika cizích jazyků

  KAJ/ZADBE – Základy didaktiky anglického jazyka

  NEUZNATELNÉ PŘEDMĚTY

  KAJ/PR5BE – Praktický jazyk 5 se neuznává. KAJ/JD5BE – Jazykové dovednosti 5 je předmět profilujícího základu, který má za cíl zajistit, aby studenti měli potřebnou jazykovou úroveň C1. Tato úroveň je definovaná jako bezpodmínečný výstup studijního programu, bez kterého student nemůže postoupit k SZZ. Ačkoli KAJ/PR5BE – Praktický jazyk 5 má stejnou jazykovou úroveň, když se anglický jazyk po nějakou dobu nepoužívá, úroveň se velmi rychle zhoršuje, a proto zkoušky složené v minulosti již nemusejí být vypovídající.

  KAJ/UKLBE – Úvod do kultury a literatury, KAJ/BRSBE – Britské studie a KAJ/AMSBE – Americké studie se neuznávají. Nové předměty KAJ/KU1BE – Kultura I: Úvod do kultury a literatury, JAK/KU2BE – Kultura II: Britská studia a KAJ/KU3BE – Kultura III: Americká studia mají radikálně odlišné počty vyučovacích hodin a také jiné počty kreditů.

  NOVĚ SAMOSTATNÁ VÝUKA PSANÉHO PROJEVU

  Jak je stanoveno výše, předmět KAJ/AAUBE – Akademické psaní se přímo uznává jako nový předmět KAJ/PP3BE – Psaný projev III: Akademické psaní. Uznání slohové části předmětů KAJ/UJBE – Úvod do studia jazyka a KAJ/PR2BE – Praktický jazyk 2 za nový předmět KAJ/PP1BE – Psaný projev I: Základy není automatické. Uznání či neuznání doporučuje garant nového předmětu na základě výsledků studenta v předchozím studiu. Předmět KAJ/PP2BE – Psaný projev II: Esej má studijní náplň, která je značně odlišná od výuky ve slohové části předmětů praktického jazyka, a proto je nutné tento předmět absolvovat.

  V Liberci dne 26.8.2019

  Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.
  odborný garant studijního programu
  vedoucí katedry anglického jazyka

 • Opatření KAJ č. 1/2010 ze dne 10. 6. 2010 k nesplnění studijních povinností při druhém zápisu

  10. 6. 2010

  Pokud student 3. ročníku Bc. studia nebo 3. a 4. ročníku Mgr. studia podruhé nesplnil studijní povinnost, může dostat další možnost splnění zápočtu/zkoušky v rámci druhého zápisu předmětu za následujících podmínek:

  1. Jedná se o jediný předmět z oboru anglický jazyk, který student při druhém zápisu nesplnil (nutno předložit výpis ze STAGu).
  2. Student o tuto výjimku žádá pouze 1x za celou dobu studia.

  Každou jednotlivou záležitost je nejprve nutné projednat s vedoucí katedry, poté s vyučujícím předmětu.

  V Liberci dne 10.6.2010

  PhDr. Marcela Malá, M.A., Ph.D

 • Doplnění studijního a zkušebního řádu ze dne 9. dubna 2017

  23. 9. 2017

  STRATEGIE KATEDRY ANGLICKÉHO JAZYKA K ČLÁNKU 11 – FORMY A PRŮBĚH KONTROLY STUDIA

  Získání zápočtu/hodnocení "prospěl"

  K získání zápočtu či hodnocení "prospěl" je u písemných prací (zejména testů a jiných forem písemného projevu) zapotřebí dosáhnout minimálně 70% bodů.

  Uznávání zápočtů, pokud je předmět zakončen zkouškou a student si předmět zapsal opakovaně

  Pokud je předmět zakončen zápočtem a zkouškou a studentovi se v příslušném akademickém roce podařilo získat jen zápočet, musí si předmět zapsat znovu. Při opakovaném zápisu předmětu je třeba znovu získat i zápočet.

  23.9.2017

  PhDr. Marcela Malá, M.A., Ph.D.

 • Upřesnění KAJ k OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2009 ze dne 4. 3. 2009 k uznávání studijních poviností

  OPATŘENÍ DĚKANA Č. 8/2009 ZE DNE 4. 3. 2009 K UZNÁVÁNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ

  V souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL článek 28 stanovuji, že uznávání studijních povinností na základě písemné žádosti respektive daného formuláře musí student předložit proděkanovi pro studium s náležitými doporučujícími podpisy garanta předmětu a vedoucího katedry do 1 měsíce od data zápisu do příslušného ročníku studia.

  Uznávány mohou být pouze úspěšně vykonané zápočty a zkoušky a klasifikované zápočty se stupněm výborně, výborně minus, velmi dobře a velmi dobře minus.

   Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

  UPŘESNĚNÍ KAJ K OPATŘENÍ DĚKANA Č. 8/2009 ZE DNE 4. 3. 2009 K UZNÁVÁNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ

  PŘESTUP Z JINÉ UNIVERZITY, OPĚTOVNÉ ZAHÁJENÍ STUDIA NA TUL

  Předměty ukončené zkouškami, ve kterých byl student ohodnocen známkou dobře, je nutno absolvovat znovu, včetně získání zápočtů.

  Vzhledem k charakteru předmětu PR5, je nutno tento předmět absolvovat znovu v každém případě.

  PŘESTUP NA JINÝ OBOR V RÁMCI TUL 

  Při splnění předmětů PR1 a PR2 jsou studentům uznány zápočty v zimním i letním semestru předmětu Cizí jazyk 1 – vyšší úroveň v Bc studiu. Ke splnění předmětu Cizí jazyk 1 na vyšší úrovni je zapotřebí odevzdat seminární práci a vykonat zkoušku.

  V Liberci dne 23.10.2009

  PhDr. Marcela Malá, M.A., Ph.D.